Мэдээ, мэдээлэл, Арга хэмжээ

Дилерүүд болон Тоёота сейлс монголиа ХХК-ын мэдээ мэдээлэл

RAV4 автомашин эзэмшигчийн гарын авлага (Бензин хөдөлгүүр)

Toyota RAV4 Бензин хөдөлгүүртэй - автомашины Монгол хэл дээрх энэхүү гарын авлага нь автомашинд дагалдан ирдэг Англи хэл дээрх үндсэн гарын авлагын нэмэлт материал болно. Монгол хэл дээрх гарын авлагын агуулга нь орчуулсан болон хэвлэсэн цаг хугацаанаас шалтгаалан Англи хэл дээрх гарын авлагын сүүлийн хувилбараас өөр байж болох ба агуулга, тайлбарын зөрүү байгаа тохиолдолд Англи хэл дээрх гарын авлагын агуулгыг баримтлах буюу зөвд тооцно.

Хуулиар болон холбогдох лицензийн дагуу хамгаалагдсан бөгөөд зохиогчийн зөвшөөрөлгүйгээр хэсэгчлэн болон бүтнээр дахин хэвлэх, ямар нэгэн хэлбэрээр хувилж олшруулах, ашгийн зорилгоор олон нийтэд үзүүлэх, тараах, худалдаж борлуулахыг хориглоно.

 

ЭХНИЙ ХЭСЭГ: Хуудас 1-330

 

ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ: Хуудас 331-644